juni 9, 2015

Visie

visie-stichting-de-kameel

WE DOEN HET GEWOON

De Stichting midden in de samenleving

De Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o exploiteert voorzieningen en activiteiten in de gemeente Zwolle en omgeving, binnen een zeer brede regio, voor mensen met verstandelijke, psychiatrische of meervoudige beperking.

Het verblijf van de cliënt, kinderen, pubers, jongeren en (jong-)volwassenen, zal sociaal vormend gericht zijn en zich vooral concentreren op een optimale persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van de cliënt. De cliënt moet optimaal kunnen functioneren in het milieu waaruit hij of zij afkomstig is. Bij de oudere cliënten is de aandacht voornamelijk gericht op het optimaliseren van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen, de praktische vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling.

De Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o heeft een heel eigen plek veroverd binnen de samenleving. We vallen op door onze kleinschaligheid en, in sommige opzichten, eigenzinnige beleid. We staan voor wat we doen en dragen dit uit naar de maatschappij waar wij met onze doelgroep vanzelfsprekend onderdeel van zijn. Wij maken de samenleving tot een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van het leven van onze cliënten.

Een flexibele Stichting

De Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o is een kleine zelfstandige stichting die flexibel en snel ingaat op ontwikkelingen in de maatschappij en in de gezondheidszorg. Dit is een zeer bewuste keus. Door de overzichtelijke omvang van de organisatie zijn er korte, transparante en duidelijke lijnen waardoor bureaucratie niet voorkomt. De betrokkenheid van de medewerkers is groot. Door een kleine overhead is het mogelijk de financiën zo volledig mogelijk in te zetten voor inhoudelijke zorg van onze cliënten.

Onze primaire taak is en blijft in te spelen op individuele behoeften en de mogelijkheden van de cliënt, dit gezien tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen, waarbij de cliënt te allen tijde de bepalende factor blijft. Natuurlijk houden we daarbij volop rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

De visie op de dienstverlening.

De Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o hanteert voor de hulpverlening een aantal uitgangspunten.

Het meest belangrijk voor onze cliënten is dat zij binnen onze Stichting de zorg, de begeleiding en de behandeling kunnen krijgen die zij nodig hebben. Hebben wij het niet voorhanden, dan zullen wij er voor zorgen dat deze aanwezig is.

De voorzieningen zijn toegankelijk voor elke cliënt met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. We hanteren geen ondergrens qua niveau en leeftijd.

Een heterogene samenstelling van de groepen.
Dat wil zeggen dat in alle groepen cliënten worden geplaatst van verschillende niveaus en verschillende mate van verzorgingsbehoefte. cliënten met een meervoudige beperking worden vanzelfsprekend meegenomen in de activiteit in de groep. De cliënt wordt uitgedaagd door de groepsgenoten en doet mee. De belevingswereld wordt aanzienlijk uitgebreid. cliënten met gedragsmoeilijkheden krijgen ander voorbeeldgedrag. Voor cliënten met meer mogelijkheden ontstaat op een natuurlijke manier de sociale ontwikkeling. Men leert rekening te houden met anderen.

Individuele therapie alleen als het niet anders kan.
Therapieën worden niet per definitie individueel aangeboden. Vaak beperkt zich het aanbod tot een uur in de week en vindt plaats in een gekunstelde situatie. Belangrijk is dat een therapie, het aanbieden van specifieke aandachtspunten door vakgerichte medewerkers, gentegreerd wordt binnen het dagelijkse groepsgebeuren. Handelingen beklijven op het moment dat zij worden uitgevoerd in een daarvoor vanzelfsprekende situatie. Naast eigen handelen is ook het voorbeeld zichtbaar van groepsgenoten.

Vakgerichte medewerkers
Een vakgerichte medewerker brengt de deskundigheid in op een specifiek vakgebied. Binnen de Stichting gebeurt dat op het gebied van orthopedagogiek, fysiotherapie, logopedie, bewegingsagogiek, muziektherapie en spelbegeleiding. Specifieke kennis van de vakgerichte medewerker staat altijd in dienst van het primaire proces.

Een leeftijdsgerichte benadering.
Bij het leeftijdsgericht benaderen van cliënten is de kalenderleeftijd het uitgangspunt en niet de ontwikkelingsleeftijd. Dit uit zich in een benadering, een activiteitenaanbod en een hantering van waarden en normen die passen bij de leeftijd. Voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van het functioneren.

Gebruikelijke normen en waarden.
Uitgangspunt is doe zo normaal mogelijk. We hanteren de normen en waarden zoals gebruikelijk in de dagelijkse samenleving. We investeren in het sociale ontwikkelen van het kind volgens de geldende maatschappelijke normen.

Geen wachtlijst.
Onze visie is dat een wachtlijst niet het probleem van de hulpvrager mag zijn. Het is het probleem van de hulpverlener. Wij voelen het als onze taak er voor te zorgen dat er, met behoud van kwaliteit, een oplossing voor de wachtlijst komt.

Overtuiging
Bij de godsdienstige, maatschappelijke, psychische, pedagogische en andere aandachtgebieden van onze cliënten zal rekening worden gehouden met de opvattingen van de cliënt en zijn ouders, c.q. verzorgers.

Wij zijn er voor onze cliënten, zij zijn er niet voor ons.
Krimp is onvermijdelijk. De laatste jaren zien we dat de facilitering van de gezondheidszorg in Nederland onder druk staat. Voor de Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o is het niet vanzelfsprekend dat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening daaronder moet lijden. We willen flexibel en creatief zijn in het vinden van oplossingen om de huidige kwaliteit te handhaven. Een doordachte visie en een efficiënt beleid moet niet zorgen voor een verschraling, maar voor een verbetering van de zorg.

Verantwoording
Onze prioriteit ligt ten aller tijde bij het primaire proces, cliënten zijn het meest belangrijk.Wij willen voor dat wat wij doen graag verantwoording afleggen. De zorg, begeleiding en behandeling is vastgelegd in een individueel handelingsplan. Daarin beschrijven we hoe we de zorg van de cliënt vormgeven en wat ieders rol daarbij is. We hebben scherpe criteria gesteld waaraan onze verslaglegging moet voldoen. Het handelingsplan moet een helder inzicht bieden in doelen van- en afspraken rondom de dagelijkse zorg voor de cliënt. Een helder inzicht voor onze cliënten, hun ouders/vertegenwoordigers, maar zeker ook voor onze medewerkers.

Voor het bereiken van doelen zijn didactische lijnen opgesteld, binnen kleine stapjes, die gelijke tred houden met de ontwikkeling en de zorgvraag van de cliënt. Op deze manier wordt zeer doelgericht gewerkt naar een zo tastbaar mogelijk resultaat.

We vinden het belangrijk dat er binnen het werken met onze cliënten doelen worden gesteld en dat wij inzichtelijk kunnen maken dat er aan deze doelen wordt gewerkt, dat deze doelen worden behaald en/of bijgesteld en dat er een verbetering/verandering heeft plaatsgevonden ten opzichte van een vorige peildatum.

Jaarlijks wordt dit verwerkt in een zeer uitvoerig groepsverslag. Dit verslag wordt besproken met een ieder die bij de cliënt betrokken is. Naar aanleiding van deze bespreking wordt een handelingsplan opgesteld en weten we voor het komende jaar aan welke (nieuwe-) doelen gewerkt zal worden en de manier waarop hieraan gewerkt zal worden. Doelen worden gehandhaafd en/of bijgesteld, altijd in overleg met alle betrokkenen.

De Stichting en haar samenwerkingspartners.
Belangrijke samenwerkingspartners van de Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o zijn de scholen voor speciaal onderwijs in onze regio. In de samenwerking met die scholen bekijken we of de wet ‘recht op onderwijs’ ten gunste wordt uitgevoerd voor de cliënt. Een zo optimaal mogelijke ontwikkeling is het belangrijkste doel, of dit nu bij de stichting plaatsvindt of binnen een onderwijssetting. Belangrijk hierin is een goede afstemming en een open dialoog tussen de (onderwijs-)instellingen en onze stichting.

We willen voorkomen dat er teveel verschillende hulpverleners op dezelfde plaats vanuit hun eigen discipline bezig zijn met hulpverlenen. We geloven in het hanteren van n persoon per setting voor de regie van de hulpverlening.

Vanuit onze visie en werkwijze zien wij mogelijkheden in de samenwerking met de gemeenten, waarbij wij wel heel graag willen laten zien wie wij zijn en wat wij bieden. De gemeenten realiseren zich dat wij een heel speciale doelgroep bedienen waarbij het recht op begeleiding (en behandeling) er n is voor het leven.

Binnen ons activiteitenaanbod maken wij regelmatig gebruik van de samenleving en het aanbod van activiteiten dat daar ligt. Andersom wordt de samenleving zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten die binnen de dagcentra en woningen plaatsvinden. Regelmatig komen scholen met een aantal leerlingen, bedrijven of jongeren uit de buurt n van onze dagcentra bezoeken. Kinderen uit de buurt maken gebruik van ons buitenspeelterrein en bij bijzondere festiviteiten worden ouders, familie en vrienden maar ook buurtbewoners uitgenodigd.

Er moet een grote keuzevrijheid blijven voor de cliënt en zijn ouders/vertegenwoordigers om daar waar hij een meerwaarde ervaart hulp te vragen ten gunste van een optimale ontwikkeling.

Ons motto is: WE DOEN HET GEWOON

Uit het bovenstaande mag blijken dat we de lat voor onszelf hoog leggen, dat we hoge eisen aan onszelf stellen. We vinden dat de mensen waar we het voor doen de moeite waard zijn. Ons aanbod is breed omdat we elke zorgvraag willen beantwoorden. We vragen niet van de cliënt zich aan te passen aan ons aanbod, wij passen ons aanbod aan de cliënt en zijn hulpvraag aan. Dat vergt creativiteit en flexibiliteit. Onze medewerkers schrikken daar niet van. Sterker nog, ze gaan graag de uitdaging aan.

ZE DOEN HET GEWOON